Zdjęcie

Ośrodek jest szczególną formą wsparcia dziennego pobytu dla nieaktywnych zawodowo Seniorów zamieszkałych na terenie Gminy Góra, którzy ze względu na wiek, chorobę, lub niepełnosprawność wymagają częściowej opieki i pomocy w zaspakajaniu niezbędnych potrzeb życiowych a także zapewnia miejsca w mieszkaniach chronionych osobom pełnoletnim, które ze względu na trudną sytuację życiową, wiek, niepełnosprawność lub chorobę potrzebują wsparcia w funkcjonowaniu w codziennym życiu.


NAJNOWSZE WYDARZENIA


Obraz

„PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO 2014-2020
Oś priorytetowa: RPDS.06.00.00 Infrastruktura spójności społecznej | Działanie: RPDS.06.01.00 Inwestycje w infrastrukturę społeczną
Poddziałanie: RPDS.06.01.01. Inwestycje w infrastrukturę społeczną - konkursy horyzontalne”