Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility MIESZKANIA CHRONIONE - Wymagany dokumenty - Ośrodek dla Seniorów w Górze

MIESZKANIA CHRONIONE

- WYMAGANE DOKUMENTY -

  1. Wypełniony Wniosek o skierowanie do korzystania ze wsparcia w mieszkaniu chronionym.
  2. Dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość wnioskodawcy - do wglądu.
  3. Kserokopia dowodu otrzymania renty lub emerytury (oryginał do wglądu).
  4. Oryginały zaświadczeń o dochodach rodziny z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku o wsparcie.
  5. Oryginał zaświadczenia lekarza o stanie zdrowia.
  6. W razie konieczności inne dokumenty potwierdzające trudną sytuację dochodową.
  7. Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności - w przypadku, gdy osoba ubiegająca się o wsparcie,  posiada takie orzeczenie.

WNIOSEK o skierowanie do korzystania ze wsparcia w Mieszkaniu Chronionym


ZAŚWIADCZENIE LEKARSKIE o stanie zdrowia osoby ubiegającej się o umieszczenie w mieszkaniu chronionym


Kwestionariusz uzgodnień