Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility O NAS - Ośrodek dla Seniorów w Górze

O NAS

Ośrodek jest szczególną formą wsparcia dziennego pobytu dla nieaktywnych zawodowo Seniorów zamieszkałych na terenie Gminy Góra, którzy ze względu na wiek, chorobę, lub niepełnosprawność wymagają częściowej opieki  i pomocy w zaspakajaniu niezbędnych potrzeb życiowych a także zapewnia miejsca w mieszkaniach chronionych osobom pełnoletnim, które ze względu na trudną sytuację życiową, wiek, niepełnosprawność lub chorobę potrzebują wsparcia w funkcjonowaniu w codziennym życiu.


OŚRODEK DZIENNEGO POBYTU OSÓB STARSZYCH

Ośrodek jest ośrodkiem wsparcia, dla maksymalnie 30 Seniorów zamieszkałych na terenie gminy Góra (zameldowanych na pobyt stały lub czasowy), w wieku 60+ nieaktywnych zawodowo.
Ośrodek jest czynny przez pięć dni w tygodniu od poniedziałku do piątku (z wyłączeniem świąt i dni ustawowo wolnych od pracy), przez co najmniej 8 godzin dziennie, w godzinach od 8.00 do 16.00.
Przedmiotem działalności Ośrodka jest zapewnienie w formie stacjonarnej usług służących aktywizacji fizycznej i umysłowej, zaspakajanie potrzeb towarzyskich, kulturalnych oraz zdrowotnych, organizowanie zajęć w ramach terapii zajęciowej oraz zapewnienie możliwości spożycia posiłku.
Celem działania Ośrodka jest:

  • poprawa jakości życia Seniorów,
  • zapewnienie Seniorom wsparcia oraz pomocy adekwatnej do potrzeb i możliwości wynikających z wieku i stanu zdrowia, w tym wsparcia specjalistycznego,
  • zapewnienie integracji społecznej środowiska Seniorów, w tym rozwoju działań samopomocowych,
  • zwiększenie zaangażowania Seniorów w życie społeczności lokalnej,
  • kreowanie długofalowej polityki senioralnej na terenie Gminy Góra.


MIESZKANIA CHRONIONE

Mieszkanie chronione jest świadczeniem niepieniężnym z pomocy społecznej. Pobyt w mieszkaniu chronionym może być przyznany osobie, która ze względu na trudną sytuację życiową, wiek, niepełnosprawność lub chorobę potrzebuje wsparcia w funkcjonowaniu w codziennym życiu, ale nie wymaga usług w zakresie świadczonym przez jednostkę całodobowej opieki.                     

Celem funkcjonowania mieszkania chronionego jest:

  • zapewnienie usług bytowych osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacji kryzysowej;
  • nauka, rozwijanie lub utrwalanie samodzielności w radzeniu sobie z występującymi problemami;
  • zapobieganie przechodzenia reakcji kryzysowej w stan chronicznej niewydolności psychospołecznej;
  • usamodzielnienie osób skierowanych do korzystania ze wsparcia w mieszkaniu chronionym, readaptacja i powrót do środowiska.