Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility OŚRODEK - Ośrodek dla Seniorów w Górze

OŚRODEK DZIENNEGO POBYTU

OŚRODEK DZIENNEGO POBYTU  jest szczególną formą wsparcia dla nieaktywnych zawodowo Seniorów, którzy ze względu na wiek, chorobę, lub niepełnosprawność wymagają częściowej opieki  i pomocy w zaspakajaniu niezbędnych potrzeb życiowych.
Ośrodek swą siedzibę ma przy ul. Tadeusza Kościuszki 33-35, 56-200 Góra.
Jest czynny przez pięć dni w tygodniu od poniedziałku do piątku (z wyłączeniem świąt i dni ustawowo wolnych od pracy), przez co najmniej 8 godzin dziennie, w godzinach od 8.00 do16.00.

Zasady rekrutacji i kwalifikacji uczestników Ośrodka Dziennego Pobytu

Oferta Ośrodka skierowana jest do 30 osób w wieku 60 lat i powyżej, nieaktywnych zawodowo, zamieszkałych na terenie gminy Góra.


Wnioski o skierowanie do Ośrodka Dziennego Pobytu przyjmowane są w:

Ośrodku Pomocy Społecznej, ul. Poznańska 23, 56-200 Góra;
Ośrodku Dziennego Pobytu Osób Starszych i Mieszkań Chronionych, ul. Kościuszki 33-35, 56-200 Góra.

Etapy kwalifikacji uczestników:

 • złożenie wniosku ( wniosek do pobrania w zakładce „MIESZKANIA CHRONIONE -> Dokumenty i druki”);
 • przeprowadzenie przez pracownika socjalnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Górze wywiadu środowiskowego w miejscu zamieszkania osoby wnioskującej o zakwalifikowanie do uczestnictwa w Ośrodku;
 • przeprowadzenie uzgodnień pomiędzy pracownikiem socjalnym podmiotu kierującego (OPS w Górze), Kierownikiem Ośrodka Dziennego Pobytu Osób Starszych i Mieszkań Chronionych w Górze a osobą ubiegającą się o skierowanie do korzystania ze wsparcia w Ośrodku Dziennego Pobytu;
 • uzgodnienia, o których mowa dotyczą: okresu pobytu, odpłatności osoby korzystającej ze wsparcia, sposobu zgłaszania planowanej nieobecności (kwestionariusza uzgodnień w zakładce  „MIESZKANIA CHRONIONE -> Dokumenty i druki”);
 • wydanie przez Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Górze decyzji administracyjnej  przyznającej pomoc w formie udziału w Ośrodku Dziennego Pobytu.

Decyzja o skierowaniu osoby do korzystania ze wsparcia w Ośrodku Dziennym określa czas uczestnictwa oraz wysokość odpłatności ponoszonej przez osobę.

 • Szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w Ośrodku Dziennego Pobytu ustala Rada Miejska Góry w drodze uchwały;
 • Pobyt w Domu jest odpłatny, jeżeli dochód osoby kierowanej, samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie przekracza kwotę kryterium dochodowego, w przypadku dochodu poniżej kryterium dochodowego pobyt w Ośrodku jest bezpłatny;
 • Odpłatność obejmuje miesięczny pobyt w Ośrodku.

Oferta Ośrodku obejmuje w szczególności realizację usług:

 • pobytowych - organizowanie czasu wolnego w bezpieczny i godny sposób;
 • opiekuńczych;
 • socjalnych.

W ofercie Ośrodka jest:

 • aktywność ruchowa: gimnastyka, zajęcia sportowo-rekreacyjne ( np. rozgrywki, festyny, wycieczki), Nordic Walking, zajęcia taneczne,
 • terapia zajęciowa: kulinarna, plastyczna, muzykoterapia, ogrodniczo-bukieciarska,
 • zajęcia klubowe: biblioterapia i czytanie prasy, korzystanie z komputera i zasobów internetowych, oglądanie filmów i programów telewizyjnych, gry towarzyskie, spotkania integracyjne organizowane m.in. z okazji świąt, imienin, urodzin, itp.
 • działania prozdrowotne: kontakt z pielęgniarką, wykłady i pogadanki, informacja o dostępnych usługach medycznych i rehabilitacyjnych w najbliższej okolicy,
 • działalność kulturalno-edukacyjna: spotkania z ciekawymi ludźmi, uczestnictwo w imprezach organizowanych przez instytucje kulturalne miasta, wykłady i pogadanki np. na tematy historyczne, artystyczne i z zakresu kultury,
 • aktywizacja społeczno-międzypokoleniowa: występy dzieci i młodzieży, gry i zabawy, opowieści seniorów.

Celem działania Ośrodka jest:

poprawa jakości życia Seniorów;
zapewnienie Seniorom wsparcia oraz pomocy adekwatnej do potrzeb i możliwości wynikających z wieku i stanu zdrowia, w tym wsparcia specjalistycznego;
zapewnienie integracji społecznej środowiska Seniorów, w tym rozwoju działań samopomocowych;
zwiększenie zaangażowania Seniorów w życie społeczności lokalnej;
kreowanie długofalowej polityki senioralnej na terenie Gminy Góra.