Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility MIESZKANIA CHRONIONE - informacje ogólne - Ośrodek dla Seniorów w Górze

MIESZKANIA CHRONIONE

- INFORMACJE OGÓLNE -

MIESZKANIE CHRONIONE – jest to lokal mieszkalny znajdujący się w budynku przy ul. Tadeusza Kościuszki 33-35, 56-200 Góra, w którym pobyt stanowi formę pomocy społecznej zapewniającą odpowiednie wsparcie przygotowujące jego mieszkańców do samodzielnego życia bądź dającą schronienie i opiekę osobom niezdolnym do samodzielnej egzystencji. Mieszkanie przeznaczone jest dla osób pełnoletnich, które ze względu na trudną sytuację życiową, wiek, niepełnosprawność lub chorobę potrzebują wsparcia w funkcjonowaniu w codziennym życiu, ale nie wymagają usług w zakresie świadczonym przez jednostki całodobowej opieki.Zasady  kwalifikacji domowników do mieszkań chronionych

Oferta skierowana jest do 12 osób zamieszkałych na terenie gminy Góra z jednoczesnym założeniem, że dwa miejsca są dedykowane osobom usamodzielnianym, opuszczającym pieczę zastępczą.


Wnioski o pobyt w mieszkaniu chronionym przyjmowane są w:

 • Ośrodku Pomocy Społecznej, ul. Poznańska 23, 56-200 Góra;
 • Ośrodku Dziennego Pobytu Osób Starszych i Mieszkań Chronionych, ul. Kościuszki 33-35, 56-200 Góra;

Etapy kwalifikacji do pobytu w mieszkaniu chronionym:

 • złożenie wniosku ( wniosek do pobrania w zakładce „MIESZKANIA CHRONIONE -> Dokumenty i druki”);
 • przeprowadzenie przez pracownika socjalnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Górze wywiadu środowiskowego w miejscu zamieszkania osoby wnioskującej o pobyt w mieszkaniu chronionym;
 • przeprowadzenie uzgodnień pomiędzy pracownikiem socjalnym podmiotu kierującego (OPS w Górze), Kierownikiem Ośrodka Dziennego Pobytu Osób Starszych i Mieszkań Chronionych w Górze a osobą ubiegającą się o skierowanie do korzystania ze wsparcia w formie pobytu w mieszkaniu chronionym;
 • Uzgodnienia, o których mowa dotyczą: okresu pobytu, odpłatności osoby korzystającej ze wsparcia, sposobu zgłaszania planowanej nieobecności, zakresu świadczonego wsparcia, sposobu realizacji programu usamodzielnienia osoby lub programu wspierania osoby korzystającej ze wsparcia  (kwestionariusz uzgodnień w zakładce „MIESZKANIA CHRONIONE -> Dokumenty i druki”);
 • wydanie przez Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Górze decyzji administracyjnej  przyznającej pobyt w mieszkaniu chronionym.

Decyzja w sprawie przyznania pobytu w mieszkaniu chronionym określa okres pobytu oraz wysokość odpłatności ponoszonej przez mieszkańca.

 • Szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym ustala Rada Miejska Góry w drodze uchwały;
 • Pobyt w mieszkaniu chronionym jest odpłatny, jeżeli dochód osoby kierowanej, samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie przekracza kwotę kryterium dochodowego, w przypadku dochodu poniżej kryterium dochodowego pobyt jest bezpłatny;
 • Odpłatność obejmuje miesięczny pobyt w mieszkaniu chronionym.

Pobyt w mieszkaniu chronionym obejmuje w szczególności:

 • korzystanie ze wskazanego mieszkania i stałych elementów wyposażenia;
 • korzystanie na prawach równego dostępu z pomieszczeń wspólnych;
 • zapewnienie warunków samodzielnego funkcjonowania w środowisku oraz pomoc w integracji ze społecznością lokalną;
 • pracę socjalną;
 • poradnictwo specjalistyczne, w tym psychologiczne;
 • naukę lub utrzymywanie posiadanego poziomu sprawności w zakresie: samoobsługi, samodzielności życiowej, rozwijania kontaktów społecznych, pełnienia ról społecznych, załatwiania spraw urzędowych;
 • pomoc w ubieganiu się o uzyskanie mieszkania.

Celem funkcjonowania mieszkania chronionego jest:

 • zapewnienie usług bytowych osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacji kryzysowej;
 • nauka, rozwijanie lub utrwalanie samodzielności w radzeniu sobie z występującymi problemami;
 • zapobieganie przechodzenia reakcji kryzysowej w stan chronicznej niewydolności psychospołecznej;
 • usamodzielnienie osób skierowanych do korzystania ze wsparcia w mieszkaniu chronionym, readaptacja i powrót do środowiska.