Ośrodek Dziennego Pobytu Osób Starszych i Mieszkań Chronionych w Górze informuje, iż Gmina Góra uzyskała dofinansowanie do realizacji Programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2020. Program realizowany jest ze środków pochodzących z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. Gmina Góra na realizację Programu na rok 2020 otrzymała dofinansowanie w kwocie 7272,00 zł. (słownie zł: siedem tysięcy dwieście siedemdziesiąt dwa złote 00/100).

Realizatorem Programu jest Ośrodek Dziennego Pobytu Osób Starszych i Mieszkań Chronionych w Górze.

Celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi, poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej, poprzez czasowe odciążenie od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki, zapewnienie czasu na odpoczynek i regenerację.

Szczegółowych informacji na temat możliwości skorzystania z Programu udziela Kierownik Ośrodka Dziennego Pobytu Osób Starszych i Mieszkań Chronionych w Górze, ul. T. Kościuszki 33 – 35,

tel. 602675078, e-mail: odposimch@gora.com.pl.

2020-07-15